VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost 100 CZK COMPANY s.r.o.,se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Gotthardská 25/7, PSČ 160 00, IČ: 038 86 085, DIČ: CZ03886085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239130 jako prodávající (dále jen „100 CZK COMPANY s.r.o.“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.vvitrina.cz v sekci „O společnosti“.

Prodej zboží se uskutečňuje prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vvitrina.cz

 

KUPUJÍCÍM JE SPOTŘEBITEL NEBO PODNIKATEL

 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 • Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 100 CZK COMPANY s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.vvitrina.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva bude uzavřena v českém jazyce.

1.4.    Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.vvitrina.czmůže kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu kupujícího v případě, že k tomu došlo porušením povinností kupujícím anebo ztrátou hesla či jeho poskytnutím třetí osobě ze strany kupujícího.    

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Kupující bere na vědomí, že prodávajícím umístěná prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží nabízeného k prodeji. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), a
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6.    Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7.    Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.8.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemněči telefonicky).

3.9.    Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct (15) dnů.

3.10.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na provozovně prodávajícího
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 280 120 1928/2010, vedený u Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
 • bezhotovostně platební kartou

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.    V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Do doby zaplacení kupní ceny zboží prodávajícímu není prodávající povinen zboží kupujícímu dodat a vydat.  

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením vygenerovaného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odst. 3.8 shora), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3.    Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zasílá kupující na adresu sídla prodávajícího. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2 vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bankovním převodem na účet kupujícího oznámený za tím účelem kupujícím prodávajícímu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

5.6.    Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.9.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání na určené místo.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚ

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v odst. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese 100 CZK COMPANY s.r.o., sklad Comgate, Do Čertous 2772/8, Praha 9, PSČ 19300, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo na jiném místě dohodnutém prodávajícím a kupujícím. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.5.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

8.4.    Tyto VOP jsou platné od 01 01 2019.

PODMÍNKY SLUŽBY „ODLOŽENÁ PLATBA“

PREAMBULE

Podmínky upravují poskytování služby „odložená platba“ tak, jak je tato služba definována dále v těchto podmínkách.

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je obchodní společnost 100 CZK COMPANY s.r.o., se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Gotthardská 25/7, PSČ 160 00, IČ: 038 86 085, DIČ: CZ03886085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239130, jako prodávající (dále jen „prodávající“ nebo „Vvitrina“) a na straně druhé fyzická podnikající osoba nebo podnikající právnická osoba, která má zájem o koupi zboží (dále jen „Produkt“) s odloženou splatností (dále jen „Služba“), jako kupující (dále jen „kupující“). Tyto podmínky upravují fungování a poskytování Služby (dále jen „Podmínky“).

 

Pokud není některá otázka řešena Podmínkami, pak se na smluvní vztah vzniklý mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prodejem a koupí Produktu užijí Všeobecné obchodní podmínky Vvitrina (umístěné v dolním menu webového rozhrání internetových stránek e-shopu Vvitrina).

 

Podnikatelem, je zákazník, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele je považován a pro účely těchto Podmínek se rozumí každá osoba, která je zaregistrovaná na webových stránkách e-shopu Vvitrina, jako kupující osoba podnikatel a která po úspěšné registraci na webových stránkách e-shopu Vvitrina obdržela vlastní ID a vlastní uživatelský účet. Podmínky pro poskytování Služby se neuplatní na spotřebitele, tj. na osobu, která kupuje Produkt pro svoji osobní potřebu, nikoliv pro potřeby svého podnikání.

 

Služba znamená možnost nákupu Produktu na www.vvitrina.cz s odloženou splatností (dále jen „doba splatnosti“). Kupující zvolený Produkt objedná v rámci této Služby, nejpozději v poslední den doby splatnosti uhradí celkovou kupní cenu Produktu. Kupující se stává vlastníkem Produktu okamžikem uhrazení celkové kupní ceny Produktu.

 

 1. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ SLUŽBY

1.1.        Aby kupující mohl využít tuto Službu, tedy nákup Produktu na www.vvitrina.cz s odloženou splatností, pak musí:

1.1.1.     mít platnou, pravdivou a úplnou registraci na Vvitrina. Platná, pravdivá a úplná registrace na Vvitrina znamená, že kupující po provedení registrace obdržel vlastní uživatelský účet kupujícího podnikatele a má vlastní přihlašovací údaje a ID, pomocí kterého bude využívat služby pro objednání Produktu; a

1.1.2.     prokázat, že je schopen za Produkt řádně a včas uhradit kupní cenu v plné výši. Za tímto účelem musí kupující při nákupu uvést svoji adresu sídla a IČ.

 

 1. VYHODNOCENÍ KUPUJÍCÍHO A PODMÍNKY PŘEVZETÍ

2.1.Následně v rámci předcházení vzniku škod proběhne předběžné vyhodnocení bonity kupujícího. Pokud proběhne předběžné vyhodnocení kupujícího úspěšně, pak může kupující v souladu s Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) využít Služby.

2.2.Převzetí Produktu může proběhnout na adrese: sklad Comgate, P3 Park, Do Čertous 2772/8, 193 00 Praha 20 (dále jen „Sklad“) nebo bude doručeno v souladu s VOP na adresu uvedenou v objednávce kupujícího při využití Služby a k uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem předání Produktu ze strany prodávajícího a převzetím Produktu ze strany kupujícího. Ještě před samotným uzavřením kupní smlouvy má kupující právo seznámit se s Produktem a jeho funkcemi a vlastnostmi.

2.3.Podnikatel (právnická osoba) musí být zastoupen statutárním orgánem a prokázat svou funkci.

 

 1. NEVYHODNOCENÍ KUPUJÍCÍHO BEZ PROBLÉMŮ

3.1.Schválení nákupu Služby kupujícím ze strany prodávajícího není právně nárokovatelné.

3.2.Prodávající si vyhrazuje právo Službu kupujícímu neposkytnout a rovněž si vyhrazuje právo důvody neschválení Služby kupujícímu nesdělovat.

 

 1. NÁKUP POMOCÍ VYUŽITÍ SLUŽBY

4.1.Kupující může využít Službu tak, že pošle na e-mailovou adresu prodávajícího žádost na možnost využití Služby s veškerými náležitostmi ve smyslu Podmínek. V případě kladného vyhodnocení bonity kupujícího prodávajícím, bude kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu doručen informační e-mail ze strany prodávajícího o tom, že po době uvedené v tomto informačním e-mailu vznikne kupujícímu nárok zažádat o využití Služby. Tento informační e-mail též bude obsahovat následující informace:

 • maximální kreditní limit kupujícího při využití Služby
 • doba splatnosti každé faktury vydané prodávajícím při využití Služby kupujícím

4.2.Dále kupujícímu po předchozím přihlášení do svého uživatelského rozhraní Vvitrina jako podnikatele a při objednávání Produktu může se objevit možnost využití služby, a to při zvolení způsobu platby za Produkt. Kupujícímu však nezaniká možnost „Koupit“ Produkt zcela standardně (uhradí standardně celou kupní cenu před převzetím Produktu).

4.3.Při uskutečnění nákupu Podnikatel (právnická osoba) musí být zastoupen přímo statutárním orgánem, příp. jinou osobou na základě ověřené plné moci, která není starší 3 měsíců.

 

 1.    KREDITNÍ LIMIT PŘI VYUŽITÍ SLUŽBY U VŠECH NEUHRAZENÝCH OBJEDNÁVEK

5.1.    Pokud kupující při objednání Produktu a využití Služby dosáhl kreditního limitu, zanikne kupujícímu nárok Službu momentálně využit. Při výpočtu kreditního limitu se zohledňují všechny neuhrazené objednávky kupujícího. Limit se určuje podle příchozích plateb a data zaznamenání těchto plateb:

 • výše kreditního limitu;
 • maximální doba splatnosti faktury.

5.2.   Výši kreditního limitu kupujícího stanoví prodávající a prodávající je oprávněn tento kreditní limit kupujícího kdykoliv měnit.

5.2.    Pro všechny příklady Služby je úroková sazba 0 % za předpokladu, že kupující uhradí své závazky prodávajícímu ve lhůtě splatnosti. Hodnota Služby i celkový součet sjednaných měsíčních splátek na zaplacení se rovná kupní ceně Produktu (při zohlednění příp. zaokrouhlení).

 

 1. DALŠÍ USTANOVENÍ O SLUŽBĚ

6.1.    V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou jakékoliv části kupní ceny Produktu prodávajícímu, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý byť započatý den prodlení z dlužné částky, a to až do okamžiku úplné úhrady dlužné částky, nebo do fyzického navrácení Produktu prodávajícímu. Smluvní úrok z prodlení je kupující povinen uhradit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů po obdržení výzvy prodávajícího k jeho úhradě, a to bezhotovostní úhradou na účet prodávajícího specifikovaný ve výzvě. Zaplacením smluvního úroku z prodlení nejsou dotčena práva prodávajícího požadovat po kupujícím náhradu škody včetně ušlého zisku prodávajícího.

6.2.    V případě poškození Produktu před jeho vrácením prodávajícímu ze strany kupujícího, pro které jej nebude možné užívat, nebo v případě zničení nebo ztrátě Produktu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu Produktu ve výši 100 %.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.    Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění poskytnutí Služby a plnění s tím související smlouvy s kupujícím a k prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky zájemce o Službu.

7.2.    Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím, prodávajícímu za účely těchto Podmínek a VOP jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném a účinném znění.

7.3.    Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Nasledujte nás na Facebooku

Na webu proběhl upgrade systému. Prosíme registrované zákazníky, aby si obnovili svoje heslo. Pokud budete potřebovat pomoc s objednávkou nebo budete mít jiný problém, prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Omlouváme se za komplikace.